Chinart Shinju

~ Shinju ~

Pedigree

September 8, 2001 - December 6, 2012

Shinju and Yuzu