Koharu Rosina from Moony's Faith
Black
-White

 

Sire
Boya Watashi No Idai Aijin
Sire
Yuki Watashi No Idai Aijin
Sire
Nai Kitai Suru Watashi No Idai Aijin
Dame
Champ. Akiko of the Karma House
Dame
Nikko Watashi No Idai Aijin
Sire
Ned. & Int. Champ. Red Magic von Reifra
Dame
Mychoco
Dame
Ono Lennon from Moony's Faith
Sire
Shelduck Niki-Niki
Sire
Chinart Takai
Dame
Ami v.h. Klomp'n Huus
Dame
Princess Yoshimi v. Senzai-Shu
Sire
Piri-Piri v. Senzai-Shu
Dame
Cho Cho v. Senzai-Shu